PRIVREDNO PRAVO

Usluge u oblasti Privrednog prava:

 • Zastupanje u sporovima za probijanje pravne ličnosti,
 • Savetovanje u vezi sa osnivanjem privrednih društava i odabirom pravne forme,
 • Izrada svih opštih i pojedinačnih pravnih akata privrednih društava,
 • Savetovanje u vezi sa reorganizacijom kapitala privrednih društava,
 • Savetovanje u vezi sa emisijom serijskih hartija od vrednosti,
 • Savetovanje u vezi sa preuzimanjem privrednih društava i zastupanje u postupcima preuzimanja privrednih društava,
 • Savetovanje u vezi sa promenama pravne forme privrednih društava,
 • Savetovanje u vezi sa povezivanjem privrednih društava (povezivanje putem kapital učešća, statusne promene, mešovito povezivanje),
 • Savetovanje u vezi sa likvidacijom privrednih društava,
 • Savetovanje u vezi sa reorganizacijom privrednih društava (alternativa stečaju),
 • Savetovanje u vezi sa stečajem privrednih društava,
 • Zastupanje u stečajnom postupku,
 • Savetovanje u vezi sa zaključivanjem svih vrsta ugovora u privredi, kao i učestovanje u pregovorima,
 • Izrada svih vrsta ugovora u privredi i aneksa ugovora,
 • Zastupanje u sporovima povodom neizvršenja ugovornih obaveza i zastupanje u sporovima za poništaj ugovora.

PRAVNO - FINANSIJSKO SAVETOVANJE

 

 • Savetovanje pravnih lica prilikom izbora forme poslovanja, prava i obaveza poslodavca i zaposlenih,
 • Usluge finansijsko-poslovnog savetovanja u svim fazama postojanja preduzeća, razumemo poslovanje, prepoznajemo rizike i nudimo prava rešenja za kontinuirani razvoj preduzeća,
 • Procena rizika poslovanja, naplata potrazivanja, procena naplate potrazivanja,
 • Otpis potrazivanja, prebijanje potrazivanja,
 • Pomoć preduzećima pri dobijanju finasijskih sredstava, reprogramiranju postojećih zajmova, zameni postojećih zajmova sa povoljnijim zajmovima te traženju mogućnosti finansiranja putem alternativnih finansijskih instrumenata,
 • Izrada poslovnog I finansijskog plana I evaluacija plana I projekata investicija, procena poslovanja,
 • Pribavljanje vlasničkih I drugih izvora finansiranja,
 • Optimizacija troškova.

 

RADNO PRAVO

Usluge u oblasti Radnog prava:

 • Izrada svih opštih i pojedinačnih pravni akata poslodavca,
 • Izrada svih vrsta ugovora (Ugovora o radu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Ugovora o delu, Ugovora o stučnom osposobljavanju i usavršavanju, Ugovora o dopunskom radu) i aneksa ugovora,
 • Savetovanje u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom svih prava zaposlenih,
 • Zastupanje u disciplinskim postupcima pred poslodavcem,
 • Zastupanje u individualnim i kolektivnim radnim sporovima,
 • Zastupanje u postupcima povodom izdavanja radnih dozvola strancima,
 • Savetovanje i ekspertiza u vezi sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 

UPRAVNO PRAVO

 

 • Staranka u upravnom postupku može da bude fizičko ili pravno lice, čija je upravna stvar predmet postupka ili sva druga pravna i fizička lica na čija prava i obaveze ili pravne interese može da utiče ishod upravnog postupka.
 • Upravnopravni odnos je odnos takvih karakteristika da u njemu učestvuju stranke koje nisu ravnopravne uslovno rečeno, jer se u njemu pojavljuju javni organi sa jedne strane, a sa druge: pojedinci, pravna lica itd.
 • Jedna strana u upravnopravnom odnosu je vršilac javnih ovlašćenja koja istupa na jedan autoritativan način u upravnom postupku. S toga, stranke često neuke, neznajući svoja prava, propuste da učine neku radnju ili dopuste da im protekne rok, pa se tek nakon toga jave advokatu za pomoć. Blagovremena stručna pomoć u upravno postupku i kasnije u upravno sporu je veoma važna zbog proteka rokova i preduzimanja radnji, kako bi ishod postupka bio pozitivan.

   

  PROMET NEPOKRETNOSTI

   

  - Promet nepokretnosti može da se vrši kroz brojne osnove sticanja, sklapanje kupoprodajnog ugovora, ugovora o razmeni, poklonu, putem nasledstva, ugovora o doživotnom izdržavanju itd.

  - Pravni poslovi u vezi sa prometom nepokretnostima su strogo formalni poslovi, pa tako pravo svojine na nepokretnostima se uvek stiče upisom u javne knjige uz predhodno ispoštovanu formu zakljucenja ugovora.