STVARNO PRAVO

Usluge u oblasti stvarnog prava:

 • Zastupanje u sporovima za zaštitu državine,
 • Savetovanje u vezi sa sticanjem, prenosom i prestankom prava svojine.
 • Zastupanje u sporovima za zaštitu prava svojine, susvojine, zajedničke svojine i etažne svojine,
 • Savetovanje u vezi sa sticanjem i prestankom prava službenosti (stvarnih i ličnih)
 • Zastupanje u sporovima za zaštitu prava službenosti (stvarnih i ličnih),
 • Savetovanje u vezi sa sticanjem, prenosom i prestankom založnog prava na pokretnim (ručna zaloga i registrovana zaloga) i nepokretnim stvarima (hipoteka).

OBLIGACIONO PRAVO

Usluge u oblasti obligacionog prava:

 • Savetovanje u vezi sa zaključivanjem svih vrsta ugovora, kao i učestovanje u pregovorima,
 • Izrada svih vrsta ugovora i aneksa ugovora,
 • Zastupanje u sporovima povodom neizvršenja ugovornih obaveza i zastupanje u sporovima za poništaj ugovora,
 • Zastupanje u sporovima za naknadu materijalne i nematerijalne štete,
 • Zastupanje u sporovima povodom sticanja bez osnova,
 • Zastupanje u sporovima povodom poslovodstva bez naloga.

 

 

PORODIČNO PRAVO

Usluge u oblasti Porodičnog prava:

 • Zastupanje u bračnim sporovima (poništaj braka, razvod braka, utvrđivanje postojanja ili nepostojanja braka),
 • Zastupanje u sporovima o očinstvu i materinstvu,
 • Zastupanje u sporovima za zaštitu prava deteta i u sporovima za vršenje i lišenje roditeljskog prava,
 • Zastupanje u sporovima za poništenja usvojenja,
 • Zastupanje u sporovima za izdržavanje,
 • Zastupanje u sporovima za zaštitu od nasilja u porodici,
 • Savetovanje u vezi sa zaključivanjem Bračnih ugovora i Ugovora o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom.

NASLEDNO PRAVO

Usluge u oblasti Naslednog prava:

 • Zastupanje u ostavinskom postupku,
 • Izrada zaveštanja,
 • Savetovanje u vezi sa zaključivanjem Ugovora o doživotnom izdržavanju i Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.