KRIVIČNO PRAVO

Usluge u oblasti Krivičnog prava:

 • Pružanje usmenih i pisanih pravnih saveta,
 • Podnošenje krivičnih prijava nadlženim Javnim tužilaštvima,
 • Podnošenje privatnih tužbi za dela koja se gone po privatnoj tužbi i zastupanje privatne tužbe,
 • Odbrana u svim fazama krivičnog postupka,
 • Učešće u pregovorima prilikom zaključivanja Sporazuma o priznanju krivičnog dela, Sporazuma o svedočenju okrivljenog i Sporazuma o svedočenju osuđenog,
 • Podnošenje redovnih i vanrednih pravnih lekova na odluke u postupku,
 • Podnošenje molbi za spajanje kazni, brisanja osude, zahteve za rehabilitaciju i molbi za puštanje na uslovni otpust.

 

PREKRŠAJNO PRAVO

Usluge u oblasti Prekršajnog prava:

 • Pružanje usmenih i pisanih pravnih saveta,
 • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka,
 • Sastavljanje pisane odbrane i odbrana u svim fazama prekršajnog postupka,
 • Podnošenje redovnih i vanrednih pravnih lekova na odluke u postupku.

PRIVREDNOPRESTUPNO PRAVO

Usluge u oblasti Privrednoprestupnog prava:

 • Pružanje usmenih i pisanih pravnih saveta,
 • Odbrana u svim fazama postupka po privrednim prestupima,
 • Podnošenje redovnih i vanrednih pravnih lekova na odluke u postupku,
 • Podnošenje molbi za spajanje kazni i brisanja osude.